آموزش وردپرس
خانه / واحد امداد / معرفی بخش امداد

معرفی بخش امداد

بینات داوطلبانه بخش امداد را فعال نکرده است ولی وجود فقر شدید در کابل و ارسال سهم فقرا توسط مومنان سبب شد که جمعی از همکاران تصمیم بگیرند که طرح عملی و الگوی مثبتی را در امر کمک رسانی ارائه دهند.

 طرح تصویب شده ای که فعلا اساس عمل کمک رسانی میباشد به صورت ذیل است، فعلا تنها فقرای درجه اول کمک میشوند که عبارتند از:

۱-     خانواده های بی سرپرست و بدون کارگر و کمک کننده ساکن کابل.

۲-    خانواده هایی که سرپرستشان مفقودالاثر، زندانی؛ مریض، پیرو یا از کار افتاده باشند.

۳-خانواده هایی که یک کارگر دارند ولی به دلیل کثرت عائله معاششان کفایت نمیکند.

 

 

روش اجرا:
 

 

۱-     خانواده نیازمند به صورت غیر مستقیم توسط واسطه های محلی شناسایی میشوند .

۲-    لیست ها با مشخصات کامل و نمبر تلفن معرف به دفتر مرکزی بینات منتقل میگردد.

۳-کمیته امداد در ساحات خود لیست ها و موجودی شان را بررسی میکنند.

۴-  پس از مستحق شناخته شدن خانواده های معرفی شده نیازمند، تیم های دونفری مسوول، مبالغ تعیین شده را به آنها میرسانند.

۵-  در لیستهای کامپیوتری تمام مشخصات خانواده های تحت تکفل موجود میباشد.

۶-  در صورت اعلان آمادگی خیرین برای کمک به خانواده های نیازمند، لیست مستحقین در اختیار آنها قرار میگیرد.

۷-بخش امداد کاریابی نیمه وقت را برای اعضای خانواده های نیازمند ضروری میداند.

درباره ی almonir68